Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε γρήγορα ,εύκολα και με απόλυτη αξιοπιστία και ευθύνη την τακτοποίηση του
Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για τη τακτοποίηση αυθαιρέτων. Μετά από επίσκεψή μας στο χώρο σας, σας αναφέρουμε το είδος της παράβασης καθώς και το κόστος για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου.

Η διαδικασία περιλαμβάνει μια πλήρη αρχιτεκτονική αποτύπωση του αυθαιρέτου με σχέδια κάτοψης και τομής και τεχνική έκθεση μηχανικού, δικαιολογητικά παλαιότητας.

Η δήλωση ενός αυθαιρέτου περιλαμβάνει

- Αίτηση
- Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86* (εις διπλούν)
- Την τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 (κληρονόμοι ακινήτων στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις καταθέτουν συμπληρωματικά το Ε9 του αποβιώσαντος διακιοπάροχου).
- Τεχνική Έκθεση μηχανικού
- Φωτογραφίες
- Οικοδομική άδεια
- Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα περιέχεται το απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου για τις εντός σχεδίου περιοχές ενώ για τις εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’ 87)
- Αρχιτεκτονική κάτοψη
- Σχέδια τομής
- Διάγραμμα κάλυψης
- Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης
- Στατικός έλεγχος των παραβάσεων ή Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού συνοδευόμενο από αναλυτική τεχνική έκθεση αρμοδίου.
- Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής

Σε περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοικίας απαιτείται και τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εφόσον υπάρχουν.

Σε κάθε περίπτωση προφανώς απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

Why Us!

Despite these diverse developments, developments in fossil fuel systems almost entirely eliminated any wind turbine systems larger than supermicro size. In the early 1970s, however, anti-nuclear protests in Denmark spurred artisan mechanics to develop microturbines of 22 kW.

Key Benifits
Πραγματοποιώντας αυτοψία και συγκεντρώνοντας όλα τα δικαιολογητικά ολοκληρώνουμε την διαδικασία της νομιμοποίησης, έχοντας πάντα πρώτα στο νου το συμφέρον σας και την οριστική θωράκιση του ακινήτου σας από μελλοντικά προβλήματα.

Παράλληλα και λόγω των συνεχών αλλαγών και προσθηκών στον νόμο για την Τακτοποίηση Αυθαιρέτων, σας κρατάμε πάντα ενήμερους σχετικά με διαφοροποιήσεις που μπορούν να σας ωφελήσουν!
Με την ένταξη στην ρύθμιση Τακτοποίησης Αυθαιρέτων εξασφαλίζεται η δυνατότητα μεταβίβασης και σύστασης εμπράγματου δικαιώματος για το ακίνητο. Ανάλογα με την κατηγορία στις αυθαιρεσίες είτε το ακίνητο εξαιρείται οριστικά των κυρώσεων, είτε αναστέλλεται η επιβολή τους για τριάντα (30) χρόνια μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.

Αντιθέτως για όσα αυθαίρετα δεν υπαχθούν στο νόμο προβλέπεται η κατεδάφισή τους και η επιβολή προστίμων, τα οποία υπολογίζονται ως εξής:

πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας τους
πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας τους και για κάθε έτος από την κατασκευή τους.
Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό το τεράστιο όφελος το οποίο προκύπτει για τον ιδιοκτήτη από την τακτοποίηση του ακινήτου του.
Πέραν όλων των άλλων με την νομιμοποίηση αυθαιρέτων ο ιδιοκτήτης του ακινήτου μπορεί να προχωρήσει σε:

σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ΔΕΗ, Ύδρευση, κτλ.
εκτέλεση εργασιών επισκευής η αποπεράτωσης
απαλλαγή από αναδρομικούς φόρους και πρόστιμα, τέλη και ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ
Latest Projects
Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Request A Quote

    System Data
    Preferred Contact Method

    elGreek