Φωτοβολταϊκά
Φωτοβολταϊκά Εκμεταλλευτείτε τον ήλιο για τη συλλογή ενέργειας ή για τον απευθείας φωτισμό του χώρου σας μέσω ηλιακών
Στην Alpha Plus εξειδικευόμαστε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κυρίως στα συστήματα φωτοβολταϊκών, είτε πρόκειται για διασυνδεδεμένα (on-grid) είτε για αυτόνομα (off-grid) φωτοβολταϊκά συστήματα με συσσωρευτές.

Το Φωτοβολταϊκό Σύστημα είναι ένα σύστημα που αποτελείται από ένα ή περισσότερα ηλιακά πάνελ, με ένα μετατροπέα (inverter) και άλλα ηλεκτρικά και μηχανικά συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούν την ενέργεια του Ήλιου για να παράγουν ηλεκτρισμό.

Το φως του Ήλιου, πέφτει πάνω στο ηλιακό πάνελ και δημιουργεί ηλεκτρικό ρεύμα, μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Το κάθε πάνελ παράγει μια σχετικά μικρή ποσότητα ενέργειας, αλλά μπορεί να συνδεθεί μαζί με άλλα πάνελ για την παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων, όπως γίνεται με τις ηλιακές συστοιχίες. Η ενέργεια που παράγεται από ένα ηλιακό πάνελ (ή μια συστοιχία), παράγεται στη μορφή του συνεχούς ρεύματος (DC). Αν και πολλές συσκευές χρησιμοποιούν συνεχές ρεύμα για την λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένου του τηλεφώνου ή του laptop, έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με τη χρήση του ευρύτερου δικτύου ηλεκτροδότησης, το οποίο προσφέρει εναλλασσόμενο ρεύμα (AC). Έτσι λοιπόν, ούτως ώστε η ηλιακή ενέργεια να είναι χρήσιμη, θα πρέπει πρώτα να μετατραπεί από συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα με την χρήση ενός μετατροπέα (inverter). Αυτό το εναλλασσόμενο ρεύμα από τον αντιστροφέα, μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτροδότηση συσκευών τοπικά ή να διοχετευθεί στο δίκτυο ηλεκτροδότησης για την χρήση του αλλού.

Υπάρχουν δυο κύριες κατηγορίες συστημάτων, το διασυνδεδεμένο με το δίκτυο και το αυτόνομο. Η απλούστερη μορφή του δεύτερου εκ των δυο αποτελείται απλώς από μια φωτοβολταϊκή γεννήτρια, η οποία μόνη της τροφοδοτεί με συνεχές ρεύμα ένα φορτίο οποτεδήποτε υπάρχει επαρκής φωτεινότητα. Αυτού του τύπου το σύστημα είναι κοινό σε εφαρμογές άντλησης. Συχνά συμπεριλαμβάνεται κάποια μορφή ρύθμισης της ισχύος, όπως στην περίπτωση που απαιτείται εναλλασσόμενο ρεύμα να εξέρχεται από το σύστημα. Σε μερικές περιπτώσεις το σύστημα περιέχει μια εφεδρική γεννήτρια.

Τα συνδεδεμένα στο δίκτυο συστήματα μπορούν να υποδιαιρεθούν σ’ εκείνα στα οποία το δίκτυο ενεργεί απλώς ως μια βοηθητική τροφοδοσία (εφεδρικό δίκτυο) και εκείνα τα οποία ίσως λάβουν επίσης πρόσθετη ισχύ από τη Φ.Β. γεννήτρια (αλληλοεπιδρώμενο δίκτυο). Μέσα στους Φ.Β. σταθμούς όλη η παραγόμενη ισχύς τροφοδοτείται στο δίκτυο.

Στην Alpha Plus αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την κάλυψη των αναγκών παροχής ενέργειας της επιχείρησης ή της οικίας με σκοπό μείωση των λειτουργικών εξόδων της. Επίσης Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, σχεδιασμό, προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών πάρκων.

Stats & Charts

Our mix of company-owned and contractor assets allows us to retain optimal levels of control whilst expanding our reach to over 96% of towns in Australia. With 40 years of LTL experience, we are now a trusted LTL freight provider for shippers of all sizes and commodity types.

Our LTL service extends to all states and territories, and includes multiple per-week services to places many others only serve occasionally, including Darwin, Alice Springs, Newman, Mt. Isa, Launceston and Burnie.

We pride ourselves on providing the best transport and shipping services currently available in Australia. Our skilled personnel, utilising the latest communications, tracking and processing software, combined with decades of experience, ensure all freight is are shipped, trans-shipped and delivered as safely, securely, and promptly as possible.

Our Process In Few Steps
solatec-26
Step One:
We Design & Ship.
We collaborate with you to design and deliver a system that meets your utility usage and needs, selecting from 66+ manufacturers so you do not have to compromise with your money or with your effort.
solatec-15
Step Two:
Contract Or Install
Whether you want to install the system or hire local contractors, managing yourself ensures the fastest return on your solar investment.We deliver a system that meets your utility usage and needs, We also selecting equipment from.
solatec-05
Step Three:
Power Your Home
Even after your system is installed operating, you can always count on Wholesale Solar to provide the support you need, just contact us at any time, and we will there for you. Whether you want to install the system or hire local contractors.
How It Works?!

It has been argued that expanding use of wind power will lead to increasing geopolitical competition over critical materials for wind turbines such as rare earth elements neodymium, praseodymium, and dysprosium. But this perspective has been criticised for failing to recognise that most wind turbines.

Why Us!

Despite these diverse developments, developments in fossil fuel systems almost entirely eliminated any wind turbine systems larger than supermicro size. In the early 1970s, however, anti-nuclear protests in Denmark spurred artisan mechanics to develop microturbines of 22 kW.

Save Your Money
Save money on utilities or increase the value of your home by installing solar
Consult & Planning
Our remote industrial solar systems are designed to reliably power our clients
Your Home Is Energy
Everyday the sun provides us with abundance of free energy by placing solar
Key Benifits
With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.
With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.
With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.
Latest Projects
Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Environmental Sensitivity
Personalised Solutions
Performance Measures
Request A Quote

    System Data
    Preferred Contact Method

    elGreek